دوره آموزشی آشنایی با سامانه گزارشگیری در تاریخ پنجم بهمن ، به صورت ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد.